Hoppa till innehållet

Integritetspolicy

Hur vi behandlar personuppgifter

Allmänt

Let's Go Swedish är mån om att våra besökare ska känna sig trygga i alla kontakter med oss. Vi följer GDPR. Den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar våra besökares rätt att ha kontroll över sina personuppgifter. Våra principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar våra besökares data på bästa möjliga sätt.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang, när du besöker vår hemsida, använder dig av någon av våra tjänster där, när du är med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på annat sätt tex via e-post. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon, post eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt. Den gäller även dig som kommer i kontakt med oss i din yrkesroll eller som anställd hos oss.

Let's Go Swedish är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs nedan och vi ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Du kan alltid vända dig till Let's Go Swedish oavsett var i företaget dina uppgifter behandlas.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN.

Let's Go Swedish får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom mobilnummer, e-postadress och fysisk adress. Kontonummer och personnummer är andra exempel.

Let's Go Swedish registrerar personuppgifter i samband med:

 • Offertförfrågan
 • När du fyller i dina uppgifter via hemsidan
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår hemsida och sociala medier.
 • Ditt besök på vår hemsida, förutsatt att du godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter, se mer under rubriken ”Om cookies”.
 • Vid anställning och/eller praktik.

Insamling med samtycke

I Let's Go Swedish verksamhet samlas personuppgifter in med stöd av samtycke. Let's Go Swedish följer de lagar och regler som gäller. Samtycke kan även förekomma i andra fall.

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION (VÅRT ÄNDAMÅL)

Let's Go Swedish behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingspunkter.

Förfrågningar och avtal

 • För att komma i kontakt vid offertförfrågningar.
 • För att möjliggöra god service, som att hantera förfrågningar eller skicka information.
 • För att kunna skicka ut enkäter.
 • För besökareeftervård såsom sommarhälsningar och julhälsningar.

Marknadsföring och förmedling av information

 • För att kunna genomföra analyser och marknadsundersökningar
 • För att kunna ta fram statistik om beteende och mönster på en aggregerad nivå, det vill säga utan att detta identifierar dig som enskild person.
 • För att utveckla, leverera och förbättra våra informationer och tjänster.
 • För att skicka information.
 • För att förbättra din användarupplevelse av vår hemsida.

ADMINISTRATION

Vi använder dina personuppgifter i följande fall.

 • När du e-postat någon av våra anställda eller till en av våra officiella adresser används dina personuppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi mejlat dig.
 • När du ringer någon av våra personal eller till vår växel används dina personuppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
 • Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens på fakturor eller liknande.
 • Om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att ta kontakt med dig.
 • I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar.

 

Information som kan lämnas ut

Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida och bokningar har tillgång till vissa personuppgifter och dessa har också undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Vi kan dela med oss av information till underentreprenörer som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna ge dig bra service samt bedriva och utveckla vår verksamhet på ett effektivt sätt. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

OM COOKIES

När du använder vår hemsida samlas uppgifter in via cookies. Detta görs dock endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besökts. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår hemsida där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att Let's Go Swedish registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

För alla behandlingar ska det finnas en rättlig grund och vi stödjer oss på:

 • Uppfyllande av avtal – det som tex rent faktiskt krävs för att köpa något.
 • Rättslig förpliktelse – tex att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket eller sköta vår bokföring.
 • Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. Let's Go Swedish kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss. Viss information kan behållas längre när så krävs i annan lagstiftning, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Let's Go Swedish kommer på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära detta. Det är också möjligt att få en kopia på uppgifterna så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Let's Go Swedish saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Let's Go Swedish ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.


By Formsmedjan. Powered by Yago